Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSES izveidos jaunas Eiropas partnerības un investēs gandrīz 10 miljardus eiro zaļās un digitālās pārkārtošanās procesā

Komisija 23.02.2021. ierosināja izveidot 10 jaunas Eiropas partnerības starp Eiropas Savienību, dalībvalstīm un/vai ražošanas nozari. Mērķis ir paātrināt pārkārtošanos uz zaļu, klimatneitrālu un digitālu Eiropu un padarīt Eiropas ražošanas nozari noturīgāku un konkurētspējīgāku. ES nodrošinās gandrīz 10 miljardu eiro finansējumu, un partneri piesaistīs vismaz līdzvērtīgu investīciju apjomu. Paredzams, ka šis apvienotais ieguldījums piesaistīs papildu investīcijas, kas palīdzēs īstenot pārkārtošanos, un radīs ilgtermiņa pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību, vidi un sabiedrību.


2021.gada februāris

Komisija nosaka kursu atvērtai, ilgtspējīgai un pārliecinošai ES tirdzniecības politikai

Eiropas Komisija 18.02.2021. ir izklāstījusi savu tirdzniecības stratēģiju turpmākajiem gadiem. Atspoguļojot atvērtas stratēģiskās autonomijas koncepciju, tās pamatā ir ES gatavība sekmēt ekonomikas atlabšanu, sniedzot atbalstu zaļajai un digitālajai pārveidei, kā arī atkārtoti pievēršoties multilaterālisma stiprināšanai un globālās tirdzniecības noteikumu reformēšanai, lai nodrošinātu, ka tie ir taisnīgi un ilgtspējīgi. Vajadzības gadījumā ES ieņems pārliecinošāku nostāju savu interešu un vērtību aizstāvībai, tostarp izmantojot jaunus instrumentus.
Lai risinātu vienu no mūsdienu būtiskākajiem problēmjautājumiem un attaisnotu iedzīvotāju cerības, Komisija savā jaunajā tirdzniecības stratēģijā galveno uzmanību pievērš ilgtspējai, atbalstot ekonomikas fundamentālu pāreju virzībā uz klimatneitralitāti. Stratēģijā ir iekļauta virkne pamatdarbību, kas vērstas uz stingrāku globālās tirdzniecības noteikumu ieviešanu un ES ekonomikas atlabšanas veicināšanu.
2021.gada februāris

Koronavīruss: Komisija apstiprina otru līgumu ar uzņēmumu “Moderna”, kas nodrošinās vēl 300 miljonus devu

17.02.2021. Eiropas Komisija apstiprinājusi otru līgumu ar farmācijas uzņēmumu „Moderna”, un tas dod iespēju visu ES dalībvalstu vārdā papildus iegādāties 300 miljonus devu (150 milj. devu 2021. gadā ar iespēju 2022. gadā iegādāties vēl 150 milj. devu). Jaunais līgums turklāt paredz iespēju ziedot vakcīnu valstīm ar zemiem vai vidējiem ienākumiem vai atdot citām Eiropas valstīm.
Līgums ar „Moderna” papildina lielo portfeli ar vakcīnām, kuras tiks ražotas Eiropā un par kurām jau parakstīti līgumi ar uzņēmumiem „BioNTech”/„Pfizer”, „AstraZeneca”, „Sanofi”/„GSK”, „Janssen Pharmaceutica NV”, „Curevac” un „Moderna”. Šis daudzveidīgais vakcīnu klāsts nodrošinās, ka Eiropai būs piekļuve 2,6 miljardiem devu, tiklīdz būs pierādīts vakcīnu drošums un iedarbīgums.
2021.gada februāris

Programma “LIFE”: Eiropas Savienība vides, dabas un klimatrīcības projektos investē 121 miljonu eiro

Eiropas Komisija šodien paziņojusi par 121 miljona eiro investīcijām vides un klimata pasākumu programmas „LIFE” integrētajos projektos. Šis finansējums, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaudzis par 20 %, veicinās zaļo atveseļošanu un palīdzēs Beļģijai, Vācijai, Īrijai, Francijai, Ungārijai, Itālijai, Latvijai, Nīderlandei, Polijai, Portugālei un Slovākijai sasniegt savus zaļos mērķrādītājus. Paredzams, ka šie integrētie projekti piesaistīs ievērojamus papildu līdzekļus, dalībvalstīm palīdzot izmantot citus ES finansējuma avotus, to vidū lauksaimniecības fondus, struktūrfondus, reģionālos un pētniecības fondus, kā arī valsts līdzekļus un privātā sektora investīcijas.
2021.gada februāris

Atjaunots multilaterālisms, kas atbilst 21. gadsimta izaicinājumiem– ES programma

Komisija un Augstais pārstāvis šodien nāk klajā ar jaunu stratēģiju, kuras mērķis ir stiprināt ES ieguldījumu uz noteikumiem balstītā multilaterālismā. Kopīgajā paziņojumā ir izklāstītas ES cerības un mērķi attiecībā uz daudzpusējo sistēmu. Šodien iesniegtais priekšlikums aicina izmantot visus ES rīcībā esošos instrumentus, tostarp tās plašo politisko, diplomātisko un finansiālo atbalstu, lai visā pasaulē veicinātu mieru un drošību, aizstāvētu cilvēktiesības un starptautiskās tiesības un sekmētu daudzpusējus globālu problēmu risinājumus.
21. gadsimta izaicinājumi prasa vēl spēcīgāku daudzpusēju pārvaldību un uz noteikumiem balstītu starptautisko sadarbību. Eiropas Savienība ir noteikusi skaidras stratēģiskās prioritātes jautājumos, kurus neviena valsts nespēj risināt viena pati: miers un drošība, cilvēktiesības un tiesiskums, ilgtspējīga attīstība, sabiedrības veselība un klimats. Eiropas Savienībai tagad jāsekmē šo prioritāšu īstenošana daudzpusējā veidā, izmantojot stratēģisku pieeju, kuras mērķis ir nodrošināt drošāku pasauli un ilgtspējīgu, iekļaujošu globāla mēroga atveseļošanos.
Eiropas Savienībai jāpastiprina sava līderība un jānodrošina, lai tā rīkotos un sasniegtu rezultātus vienoti. Tādēļ kopīgo prioritāšu jomās Eiropas Savienība veicinās efektīvākus koordinācijas mehānismus un labāk izmantos savu kolektīvo spēku, tostarp balstoties uz Eiropas komandas pieeju. Eiropas Savienības stiprās puses demokrātijas un unikālā regulējuma jomā ir līdzekļi, kas palīdz veidot labāku pasauli, savukārt ES struktūras drošības un aizsardzības jomā atbalsta globālos centienus saglabāt, uzturēt un veidot starptautisko mieru un drošību.
2021.gada jfebruāris

Tiešsaistes lekcija "Iespēju saskatīšana pašrealizācijai ārkārtas situācijā"

 

Iestādēs un uzņēmumos ļoti svarīgi ir to darbinieki, viņu veselība un drošība ir viena no darba devēju prioritātēm Covid-19 izraisītās krīzes laikā.

 

Bezmaksas tiešsaistes lekcijā „Iespēju saskatīšana pašrealizācijai ārkārtas situācijā” uzzināsiet par labas psihiskās veselības un psiholoģiskās stabilitātes saglabāšanu un uzturēšanu,spriedzes mazināšanas paņēmieniem krīzes apstākļos (darbs attālināti, dīkstāve, darba zaudēšana, ienākumu samazināšanās u.c.) u.c.

 

Lektors: Reinis Lazda, organizāciju psihologs, firmas „CreaTest” vadītājs, docents

 

Pieteikšanās šeit: https://ej.uz/jog9

2021. gada februāris

Atgūšanās no koronavīrusa: veiksmes stāsti. "Sonido" sociālais projekts

Sarunas nomierina un palīdz. Uzticēšanās. Izrunāšanās. #Parunāsim ir iedvesmojošs "Sonido" sociālais projekts, kas izveidots 2018. gadā. Tajā nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, kuri zvanu centrā sniedz emocionālu atbalstu krīzē nonākušajiem.
Pandēmijas sākumā saņemto zvanu skaits pieauga par 30% mēnesī. Šajā laikā nodrošināta arī brīvprātīgo kustības #PaliecMājās zvanu pieņemšana, ko projekta darbinieki veica bez atlīdzības. Uzņēmumā strādā 7 cilvēki - vadītājs un seši zvanu centra operatori.
Sociālais uzņēmums veicina cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un vienlaikus sniedz ārkārtīgi nozīmīgu psiholoģisko atbalstu krīzes nomāktajiem un satrauktajiem cilvēkiem. Paldies „Sonido” komandai par šī tik nozīmīgā projekta īstenošanu un ikvienam iesaistītajam!
Vairāk uzzini https://ej.uz/hsog
2021.gada februāris

Atgūšanās no koronavīrusa: veiksmes stāsti. Drošības aproces Covid-19 slimniekiem

Septiņu studentu komanda tiešsaistes konkursā #CrisisLab realizēja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu un radīja risinājumu - drošības aproces prototipu Covid-19 slimniekiem. Tas tika atzīts par „CrisisLab” labāko inženiertehnisko risinājumu un saņēma 5000 eiro lielu naudas balvu risinājuma tālākai attīstībai.
Konstancija Krūze, „12-NBS komanda” vadītāja, Rīgas Tehniskās universitātes studente: „Šis projekts pārvērta pandēmijas radīto krīzi motivācijā pielietot studentu zināšanas un kompetences, lai divu nedēļu laikā radītu vērtīgu risinājumu.” „CrisisLab” tiešsaistes konkursā piedalījās 230 Latvijas studenti no 15 augstākās izglītības iestādēm. Tika radīti 24 projekti, kas palīdz risināt koronavīrusa pandēmijas laikā radušās problēmas medicīnas, transporta, vides un citās jomās. Četru labāko risinājumu turpmākai izstrādei no ES projekta „Innovation Grants for Students” piešķirti 20 tūkstoši eiro.
Vairāk uzzini https://ej.uz/2oi5
2021.gada janvāris

Atgūšanās no koronavīrusa: veiksmes stāsti. Digitāla platforma "O! Izglītība"

Marta Muižniece, Matīss Zemturis un Karlīne Jonāse tiešsaistes konkursā #CrisisLab izstrādājuši digitālu platformu pedagogu atbalstam pandēmijas laikā OIzglītība
Tās mērķis ir palīdzēt pedagogiem iespējams ātri atrast un apgūt attālinātajās mācības nepieciešamos digitālos rīkos. Matīss Zemturis: „Pateicoties iniciatīvai „CrisisLab ”, mums ir 5 gadu plāns, kā Latvijas skolotāji var uzlabot savas zināšanas un veidot mācību saturu, izmantojot mūsu radīto platformu.”
#CrisisLab tiešsaistes konkursā piedalījās 230 Latvijas studenti no 15 augstākās izglītības iestādēm. Tika radīti 24 projekti, kas palīdz risināt koronavīrusa pandēmijas laikā radušās problēmas medicīnas, transporta, vides un citās jomās. Četru labāko risinājumu turpmākai izstrādei no ES projekta „Innovation Grants for Students” piešķirti 20 tūkstoši eiro.
Vairāk uzzini https://ej.uz/p9r5
2021.gada janvāris

Apkopoti stāsti par cilvēkiem visā Eiropas Savienībā, kuri raduši iespējas, kā pārvarēt pandēmiju un palīdzēt līdzcilvēkiem

Lauksaimniekus Itālijā, inženierus Francijā, Latvijas studentus un mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekus Vācijā - mūs visus tā vai citādi ir skārusi koronavīrusa pandēmija. ES uzreiz pēc pandēmijas iestāšanās uzsāka rīkoties, lai atbalstītu krīzes skartās nozares. Esam apkopojuši stāstus par cilvēkiem visā Eiropas Savienībā, kuri raduši iespējas, kā pārvarēt pandēmiju un palīdzēt līdzcilvēkiem.
Vairāk uzzini https://ej.uz/k1va
Ekonomikas atveseļošanas plāns #NextGenerationEU 750 miljardu eiro apmērā palīdzēs Eiropas iedzīvotājiem, dalībvalstīm un partnervalstīm izkļūt no krīzes spēcīgākiem un noturīgākiem, iestājoties par videi dradzīgu, ilgspējīgu un digitāli attīstītu nākotni.
2021.gada janvāris

Portugāles prezidentūra ES Padomē: no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

 2021. gada 1. janvārī prezidentūras pilnvaras Eiropas Savienības Padomē no Vācijas pārņēma Portugāle.
Šī būs jau ceturtā Portugāles prezidentūra.

Portugāles prezidentūras prioritātes ir izvirzītas saskaņā ar vadmotīvu "Laiks gūt rezultātus – taisnīga, zaļa un digitāla atlabšana".

Prezidentvalsts programma tiek koncentrēta uz piecām galvenajām jomām, kas atbilst ES stratēģiskās programmas mērķiem:

·         stiprināt Eiropas noturību,

·         veicināt uzticēšanos Eiropas sociālajam modelim,

·         sekmēt ilgtspējīgu atveseļošanu,

·         paātrināt taisnīgu un iekļaujošu digitālo pārkārtošanos,

·         atkārtoti apstiprināt ES lomu pasaulē, nodrošinot, ka tā balstās uz atvērtību un multilaterālismu.

ES Padomes prezidentvalsts Portugāle koncentrēsies uz atbalstu Eiropas Savienībai Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā. Tā veicinās tādu ES redzējumu, kas ir novatorisks, ar skatu uz nākotni un balstās uz kopīgām vērtībām – solidaritāti, konverģenci un kohēziju.

Lai to panāktu, Portugāle ir apņēmusies uzņemties pozitīvu un elastīgu lomu, lai pozitīvi rīkotos, veicinātu sadarbību, sasniegtu jūtamus rezultātus ekonomikas atveseļošanā un palīdzētu Eiropas Savienībai izkļūt no krīzes.

Portugāles prezidentūras tīmekļa vietne

Portugāles prezidentūras prioritātes

Provizorisks sanāksmju grafiks Portugāles prezidentūras laikā

Informācijas avots: Eiropas Savienības Padome

2021.gada janvāris

Mācāmies digitāli! Spēlējies - māci - atklāj Eiropas Savienību!

🎒💻 Mācāmies digitāli!
Lai palīdzētu bērniem un jauniešiem aizraujošā veidā uzzināt noderīgu informāciju par Eiropas Savienību, vidi, kultūru un citām tēmām, aicinām doties uz "Mācību stūrīti"!
🎮 Spēles
📚 Uzdevumu grāmatas
🗺 Mācību materiāli
👨🏫 Noderīga informācija pedagogiem un 🏠 vecākiem, kuri palīdz bērniem skoloties.

2021.gada janvāris

Debates par sabiedrības novecošanu

Eiropas Komisija 27.01.2021. nāca klajā ar Zaļo grāmatu, lai sāktu plašas politikas debates par problēmām un iespējām, ko rada Eiropas sabiedrības novecošana. Tajā ir izklāstīta šīs izteiktās demogrāfiskās tendences ietekme uz mūsu ekonomiku un sabiedrību un sabiedrība tiek aicināta paust savu viedokli par to, kā uz to reaģēt, sabiedriskā apspriešanā, kas ilgs 12 nedēļas.
Nākamajās desmitgadēs gados vecāku cilvēku skaits ES palielināsies. Pašlaik 20 % iedzīvotāju ir vecumā virs 65, un tiek prognozēts, ka līdz 2070. gadam tie būs 30 %.
Zaļajā grāmatā ir izstrādāts ietvars debatēm par novecošanu, izklāstot demogrāfisko pārmaiņu ātrumu un mērogu mūsu sabiedrībā, kā arī to ietekmi uz mūsu politiku un jautājumiem, kas mums jāuzdod, reaģējot uz šo tendenci. Tas attiecas uz visu, sākot no veselīga dzīvesveida un mūžizglītības veicināšanas līdz veselības un aprūpes sistēmu stiprināšanai, lai rūpētos par gados vecākiem iedzīvotājiem. Tajā uzsvērta nepieciešamība iesaistīt vairāk cilvēku darba tirgū, akcentētas darbvietu radīšanas iespējas un aplūkota novecošanas ietekme uz mūsu karjeru, labklājību, pensijām, sociālo aizsardzību un produktivitāti.

2021.gada janvāris

Par EK pārstāvniecības Latvijā vadītāju apstiprina Zani Petri

27.01.2021. Eiropas Komisija par pārstāvniecības vadītāju Latvijā ir iecēlusi Zani Petri. Viņa sāks pildīt pienākumus 2021. gada 16. aprīlī. Pārstāvniecības vadītāji ir oficiāli Komisijas pārstāvji dalībvalstīs priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskā pakļautībā.
Zane Petre, stājoties jaunajā amatā, ir uzkrājusi lielu pieredzi Latvijas un Eiropas diplomātijā. Viņa ir strādājusi Latvijas Ārlietu ministrijā, arī kā Eiropas korespondente, Politiskā direktora birojā, kā Starptautisko operāciju un krīžu noregulējuma nodaļas vadītāja, pārstāve Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komitejā no Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES Briselē, kā arī kancelejas vadītāja Moldovā. 2012. gadā viņa pievienojās Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD). Viņa bija Politikas, preses un informācijas nodaļas vadītāja ES delegācijā Eritrejā (2012-2016) un pēc tam delegācijas vadītāja vietniece un Politikas, preses un informācijas nodaļas vadītāja ES delegācijā Nepālā (2016-2020). 2020. gada septembrī viņa pievienojās Politikas un reformu koordinācijas grupai, Ukrainas atbalsta grupai Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorātā.
2021.gada janvāris

Zaļā patēriņa apņemšanās

26.01.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar jauno zaļā patēriņa apņemšanos - pirmo iniciatīvu jaunās Patērētāju tiesību aizsardzības programmas ietvaros. Zaļā patēriņa apņemšanās ir daļa no Eiropas Klimata pakta - ES mēroga iniciatīvas, kurā cilvēki, kopienas un organizācijas tiek aicinātas piedalīties klimata politikas pasākumos un veidot zaļāku Eiropu. To parakstot, uzņēmumi apņemas plašāk atbalstīt zaļo pārkārtošanos.
Apņemšanos izstrādājusi Komisija kopā ar uzņēmumiem. Tās mērķis ir paātrināt uzņēmumu ieguldījumu ilgtspējīgā ekonomikas atveseļošanā un vairot patērētāju uzticēšanos uzņēmumu un produktu veikumam vides aizsardzībā. Pirmie celmlauži - uzņēmumi, kas iesaistījušies šajā pilotprojektā, ir Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L'Oréal un Renewd. Zaļā patēriņa apņemšanās darbība tiks novērtēta pēc gada pirms turpmāku pasākumu veikšanas.

2021.gada janvāris

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākošā >>

arhīvs: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.