Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Struktūra

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

 

Struktūrvienība

Darbinieki

Tālrunis un

E-pasts

Direktore

Iveta Ozoliņa

25664421

biblioteka@aluksne.lv

IT administrators

Antons Balodis

64322197

antons.balodis@aluksne.lv

Abonements:

     grāmatu u.c. izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās

     literatūras izstādes

     jauno grāmatu dienas

     jaunākās literatūras saraksti

     literatūras apskati

     tematiski pasākumi

     elektroniskais katalogs

     uzziņas, konsultācijas, apmācības

     SBA (starpbibliotēku abonements)

     kopēšana, skenēšana

     attālinātā grāmatu rezervēšana

     WiFi

 

Abonementa vadītāja Flora Čubarova

Bibliotekāre Inese Leimane

64322197, 25403935

 flora.cubarova@aluksne.lv

 inese.leimane@aluksne.lv

 

Lasītava:

     uzziņu literatūra (izmantošanai lasītavā)

     datu bāzes: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka u.c.

     preses izdevumi (lasīšanai lasītavā un izsniegšana lasīšanai mājās)

     literatūras izstādes

     pašvaldības domes sēžu protokoli, informācija

  novadpētniecības datu bāze, literatūra, spēle "Iepazīsti Alūksnes      novadu!"

     uzziņas, konsultācijas

     elektroniskais katalogs

     tematiski sarīkojumi

     kopēšana, printēšana, skenēšana

     SBA (starpbibliotēku abonements)

     WiFi

     apmācības informācijas resursu izmantošanā

 

Lasītavas vadītāja Erita Būdniece

 

 

Bibliogrāfe Maija Semjonova

 

64322197 , 25403935

biblioteka.info@aluksne.lv

maija.semjonova@aluksne.lv

 

Sabiedriskais interneta pieejas punkts:

     datora izmantošana

     internets, WiFi

     datu bāzes

     datorliteratūra

     printēšana, skenēšana

    apmācības pamatprasmēs darbā ar datoru un intrnetu

     konsultācijas

     filmas portālā www.filmas.lv

     portatīvo datoru bezmaksas noma

 

64322197

 biblioteka.info@aluksne.lv

Bērnu literatūras nodaļa:

     literatūra bērniem un jauniešiem

     grāmatu izsniegšana lasīšanai mājās

     periodiskie izdevumi bērniem un jauniešiem

     uzziņu literatūra

     izstādes, sarīkojumi, bibliotekārās stundas, konkursi

     lasījumi

     spēles, rotaļlietas

     datora izmantošana

     internets, WiFi

     printēšana, kopēšana, skenēšana

     datu bāzes, elektroniskais katalogs

     filmas portālā www.filmas.lv

     Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija

     apmācības informācijas resursu izmantošanā

     apmācības pamata datorprasmēs un interneta lietošanā

     sadarbības programma ar skolām un PII

Galvenā bibliotekāre Anita Zača

64322196

anita.zaca@aluksne.lv


 

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.