Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Datu apstrāde

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Alūksnes novada pašvaldības iestādes Alūksnes pilsētas bibliotēkas
fizisko personu datu apstrādes reģistrs
1. Pārzinis:
Alūksnes novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: 64381496, e-pasts: dome@aluksne.lv
Alūksnes pilsētas bibliotēka atrodas pārziņa tiešā pakļautībā un ir pilnvarota apstrādāt fizisko personu datus.
2. Apstrādājamie personas dati, apstrādes nolūki un datu glabāšanas ilgums:
 

Personas datu apstrādes mērķis

Apstrādājamie

personas dati

Personas datu glabāšanas ilgums

Tiesiskais pamatojums

Bibliotēkas lietotāju uzskaite bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai/izmantošanai.

Statistikas datu iegūšana apkopotā veidā.

(Reģistrēta bibliotēkas lietotāja identifikācija tā apmeklējuma laikā un viņa uzmantoto pakalpojumu uzskaite. Kontaktinformācija tiks izmantota neatliekamai saziņai ar datu subjektu, lai atgādinātu par rezervētajiem vai laikā nenodotajiem bibliotēkas izdevumiem vai lai, ar datu subjekta piekrišanu, informētu par jaunumiem bibliotēkā.)


Bibliotēkas lietotāja, galvotāja (personām līdz 16 gadu vecumam) vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese), bibliotēkas pakalpojumi, kurus lietotājs izmanto bibliotēkā un/vai informācijas sistēmā ALISE.


5 gadi kopš pēdējā reģistrētā Alūksnes un Apes novadu bibliotēku apmeklējuma, ja bibliotēkas lietotājs ir nokārtojis saistības visās minētajās bibliotēkās, kurās tas ir reģistrējies, un kuras strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE.


Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk-VDAR) 6.pants 1.punkta

a) apakšpunkts:

datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

(galvotājs par personu līdz 16 gadu vecumam).

b) apakšpunkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Bibliotēku likums.

Darba tiesisko attiecību nodibināšana, uzturēšana, izbeigšana. Personālvadība.

Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), dzīvesvieta, izglītība, darba pieredze, ziņas par nepilngadīgajiem bērniem, norēķinu konta numurs, obligātās veselības pārbaudes dati- par piemērotību darba veikšanai

Saskaņā ar Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības u.c. normatīvo aktu prasībām

VDAR

6.pants 1.punkta

b) apakšpunkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Līgumsaistību nodibināšana un to nodrošināšanai.

Vārds, uzvārds, personas kods, pārstāvētā juridiskā persona un tajā ieņemamais amats, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), darba pieredze, informācija par izglītību,

norēķinu konta numurs

Dokumentu pārvaldība un grāmatvedības administrēšana.

Sabiedrības informēšanai par bibliotēkas darbu.

Fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti bibliotēkas organizētos sabiedriskos pasākumos bibliotēkā un ārpus tās telpām, pēc kuriem tieši vai netieši var identificēt personu

VDAR

6.pants 1.punkta

c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvarasFizisko personu dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams attiecīgo apstrādes mērķu sasniegšanai, izņemot, kad normatīvajos aktos ir paredzēts ilgāks to glabāšanas periods.
3. Datu ieguves avoti:
datu subjekta sniegtā informācija, personu apliecinošs dokuments, rakstisks galvojums (par nepilngadīgām personām līdz 16 gadiem);
pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas.
Personas datu papildus ieguves avots: Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE – Alūksnes un Apes novadu bibliotēku vienotajā bibliotēku lietotāju uzskaites datu bāzē.
4. Datu apstrādes pamatojums:
Fizisko personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:
normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde;
sabiedrības interešu nodrošināšana;
bibliotēkas leģitīmo interešu nodrošināšana;
datu subjekta piekrišana.
Skat. arī 2.punktu.
5. Datu apstrādes formas (tehniskie līdzekļi):
papīra formā (sarakste, arhīvs);
videonovērošana, foto, audioieraksts (drošībai, īpašuma aizsardzībai, procesu norises fiksēšanai sabiedrības informēšanas nolūkos);
elektroniski – iekārtās un datu nesējos, informācijas sistēmās (bibliotēkas darba procesu nodrošināšanai, dokumentu pārvaldībai, personālvadībai), bibliotēku informācijas sistēmā ALISE (lietotāju, galvotāju, izmantoto pakalpojumu dati);
interneta vietnēs www.albibl.lv, www.biblioteka.lv, www.aluksne.lv  – sabiedrības informēšanai un bibliotēkas darbības atspoguļošanai;
bibliotēkas sociālo tīklu kontos facebook.com, draugiem.lv, twitter.com – sabiedrības informēšanai un bibliotēkas darbības atspoguļošanai;
plašsaziņas līdzekļos – drukātajos un elektronisko sakaru – sabiedrības informēšanai un bibliotēkas darbības atspoguļošanai;
informatīvos izdevumos – iespieddarbos – sabiedrības informēšanai un bibliotēkas darbības atspoguļošanai.
Ja, piedaloties bibliotēkas rīkotajos pasākumos, persona nevēlas, lai tiktu fotografēta vai filmēta, vēlāk publicējot šos materiālus, tai ir jāatstāj attēlu iegūšanas zona, bet, ja tas nav iespējams, pirms pasākuma jāinformē pārzinis vai bibliotēkas pārstāvis.
 
6. Personas datu saņēmēji:
datu subjekts par sevi;
datu pārzinis vai viņa pilnvaroti darbinieki;
tās Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas, kuras informācijas sistēmā ALISE veido vienoto bibliotēku lietotāju reģistrācijas datu bāzi un kurās datu subjekts ir izteicis vēlmi reģistrēties kā lietotājs;
datu apstrādātājs (SIA “Tieto Latvija”) tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu bibliotēkai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam;
datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai tas varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai;
valsts kontrolējošās institūcijas, ja tām ir atbilstošs pilnvarojums;
citas iestādes- normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei (Latvijas Nacionālais arhīvs u.c.)
Fizisko personu datu apstrāde starp Alūksnes novada pašvaldības strukturālajām vienībām nav datu nodošana normatīvā regulējuma izpratnē.
Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
 
7. Personas datu aizsardzība:

Alūksnes pilsētas bibliotēka, veicot tehniskos un organizatoriskos aizsardzības pasākumus, nodrošina personas datu pienācīgu drošību un konfidencialitāti, un ir atbildīga par to apstrādes principu ievērošanu.

8. Datu subjekta tiesības:
saņemt informāciju par datiem, ko bibliotēka par datu subjektu iegūst un glabā;
pieprasīt bibliotēkai piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. Reģistrētiem bibliotēkas lietotājam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja viņš pārtrauc izmantot visu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku, kurās tas ir reģistrējies, pakalpojumus un ir nokārtojis visas saistības. Personas dati tiks dzēsti attiecīgā pārskata gada beigās pēc statistikas datu apkopošanas un nosūtīšanas Kultūras ministrijai.
iebilst pret apstrādi;
uz datu pārnesamību;
jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

9. Kontaktpersona:
            Ja datu subjektam rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, tai jāziņo pārzinim e-pastā: dome@aluksne.lv vai pa tālruni 64381496 un/vai Alūksnes pilsētas bibliotēkas pārstāvim e-pastā: biblioteka@aluksne.lv vai pa tālruni 64322179.

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.