Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSIzbraukuma seminārs Veclaicenē "Dabā atrastās vērtības"

 

Seminārā ar Dabas aizsardzības pārvaldes vecākās valsts vides inspektores Rūtas Zepas un novadpētnieces Maijas Bleifertes palīdzību iepazīsim aizsargājamo ainavu apvidu „Veclaicene” un tā bioloģisko daudzveidību, runāsim par dabas vērtību saglabāšanas nozīmi.

 

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 28. augustam, rakstot uz biblioteka@aluksne.lv vai zvanot 25664421. Lūgums norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. Vietu skaits ierobežots!

 

Dalība pasākumā tikai vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu kopā ar ID-karti vai pasi.

2021. gada augusts

Norādījumi par vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu noteikumu piemērošanu

Direktīva (ES) 2019/904 par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem tika pieņemta 2019. gada jūnijā ar mērķi novērst un samazināt konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi, jo īpaši ūdensvidi, un cilvēka veselību, kā arī ar inovatīvu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības modeļu, ražojumu un materiālu palīdzību veicināt pāreju uz aprites ekonomiku. Tā nacionālajos tiesību aktos jātransponē līdz 2021. gada 3. jūlijam, kad jāsāk tās piemērošana.
31.maijā pieņemtie Norādījumi par vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu noteikumu piemērošanu ļaus pareizāk un saskaņotāk piemērot galvenās direktīvas daļas, jo īpaši attiecībā uz to, kā definēta plastmasa, vienreizlietojamie plastmasas izstrādājumi, kas pilnībā vai daļēji izgatavoti no plastmasas, un dažādie izstrādājumi, uz kuriem attiecas šī direktīva.
2021.gada maijs

ES budžeta aizsardzība – 1. jūnijā darbību sāks Eiropas Prokuratūra

26.maijā Eiropas Komisija oficiāli apstiprināja, ka 1. jūnijā darbību sāks Eiropas Prokuratūra.
Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova norādīja: „Mēs esam sasnieguši pēdējo posmu - pavisam drīz darbu sāks pirmais neatkarīgais ES birojs, kurš izmeklēs noziegumus, kas skar ES budžetu, un veiks ar tiem saistītu kriminālvajāšanu. No 1. jūnija Eiropas prokurori Lauras Kodrucas Keveši (Laura Codruța Kövesi) stingrā vadībā asi vērsīsies pret noziedzniekiem un nodrošinās, ka neviens eiro netiek zaudēts korupcijas vai krāpšanas rezultātā.”
2021.gada maijs

ES digitālais Covid sertifikāts

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē 23.05.2021. panākto provizorisko politisko vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi par regulu, ar ko reglamentē ES digitālo Covid sertifikātu. Tas nozīmē, ka sertifikāta (iepriekš saukts par digitālo zaļo sertifikātu) izstrāde ir uz pareizā ceļa, lai tas būtu gatavs jūnija beigās, kā plānots. Šodien panāktā vienošanās ir tapusi rekordīsā laikā — tikai divus mēnešus pēc Komisijas priekšlikuma. Sarunas par sertifikātu no Komisijas puses vadīja komisārs Didjē Reinderss, cieši sadarbojoties ar priekšsēdētājas vietniekiem Veru Jourovu un Margariti Shinu un komisāriem Tjerī Bretonu, Stellu Krirjakidu un Ilvu Jūhansoni.
2021.gada maijs

Koronavīruss: Eiropas Komisija paraksta trešo līgumu ar BioNTech-Pfizer par papildu 1,8 miljardiem devu

20.05.2021. Eiropas Komisija ar farmācijas uzņēmumiem BioNTech un Pfizer parakstīja trešo līgumu. Līgumā visu ES dalībvalstu vārdā no 2021. gada beigām līdz 2023. gadam rezervēti papildu 1,8 miljardi vakcīnu devu. Līgums paredz iegādāties vēl 900 miljonus pašreizējās vakcīnas un vīrusa variantiem pielāgotu vakcīnu devu, kā arī iespēju vēl 900 miljonus devu iepirkt papildus.
Līgums izvirza prasību, lai vakcīnas tiktu ražotas Eiropas Savienībā un turpat atrastos arī tām būtiski nepieciešamo sastāvdaļu avoti. Tajā arī noteikts, ka no piegāžu sākumbrīža (2022. gads) Eiropas Savienībā tās ir garantētas.
2021.gada maijs

Eiropas globālā pieeja sadarbībai pētniecībā un inovācijā

18.05.2021. Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu par globālo pieeju pētniecībai un inovācijai: Eiropas stratēģiju starptautiskai sadarbībai mainīgā pasaulē. Tādā veidā Eiropas Savienība tiecas kļūt par vadošu atbalstu starptautiskām pētniecības un inovācijas partnerībām un rast inovatīvus risinājumus, kā mūsu sabiedrību padarīt zaļu, digitālu un veselīgu.
Izcila pētniecība rodas pasaules gudrāko prātu sadarbībā. Eiropas Savienībai tā ir stratēģiska prioritāte. Tomēr starptautiskā pētniecības un inovācijas sadarbība notiek globālā vidē, kura ir mainījusies, kurā aug ģeopolitiskā spriedze un tiek apdraudētas cilvēktiesības un pamatvērtības. ES reaģē, rādot priekšzīmi un sadarbībā ar pārējo pasauli veicinot multilaterālismu, atklātību un savstarpību. ES sekmēs globālo reaģēšanu uz tādiem globāliem izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas vai pandēmijas, ievērojot starptautiskos noteikumus un ES pamatvērtības un stiprinot savu atvērto stratēģisko autonomiju.
2021.gada maijs

Eiropas zaļais kurss. Kā Eiropas Savienībā attīstīt ilgtspējīgu zilo ekonomiku

17.05.2021. Eiropas Komisija ierosina jaunu pieeju ceļā uz ilgtspējīgu zilo ekonomiku ES industrijās un sektoros, kas saistīti ar okeāniem, jūrām un piekrasti. Ilgtspējīga zilā ekonomika ir svarīga Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai un arī lai nodrošinātu zaļu un iekļaujošu atlabšanu no pandēmijas.
Visiem zilās ekonomikas sektoriem, to vidū zvejniecībai, akvakultūrai, piekrastes tūrismam, jūras transportam, ostu darbībai un kuģubūvei, būs jāsamazina sava vidiskā un klimatiskā ietekme. Lai varētu risināt klimata un biodaudzveidības krīzi, mūsu jūrām jābūt veselīgām un to resursi jāizmanto ilgtspējīgā veidā, radot fosilā kurināmā un tradicionālās pārtikas ražošanas alternatīvas.
Lai varētu pāriet uz ilgtspējīgu zilo ekonomiku, ir jāinvestē inovatīvās tehnoloģijās. Viļņu un plūdmaiņu enerģija, aļģu audzēšana, jauni inovatīvi zvejas rīki un jūras ekosistēmu atjaunošana zilajā ekonomikā radīs jaunas zaļās darbvietas un uzņēmumus.

2021.gada maijs

Eiropas digitālā desmitgade: EK sāk apspriešanos un diskusijas par ES digitālajiem principiem

12.maijā, pēc 9. marta paziņojuma par digitālo desmitgadi, Komisija sāk sabiedrisku apspriešanu par tādu principu kopuma formulēšanu, kuri veicinātu un saglabātu ES vērtības digitālajā telpā. Apspriešanas notiks līdz 2. septembrim, un tās mērķis ir atklāt plašas sabiedriskas debates un apkopot iedzīvotāju, nevalstisko un pilsoniskās sabiedrības organizāciju, uzņēmumu, pārvaldes iestāžu un visu ieinteresēto personu iesniegtos viedokļus. Šie principi palīdzēs ES un dalībvalstīm izstrādāt tādus digitālos noteikumus un regulējumu, kas digitalizācijas priekšrocības darītu pieejamas visiem iedzīvotājiem.
 
2021.gada maijs

2021. gada pavasara ekonomikas prognoze

2021. gada pavasara ekonomikas prognozē paredzēts, ka ES ekonomika 2021. gadā pieaugs par 4,2 % un 2022. gadā - par 4,4 %. Tiek prognozēts, ka ekonomikas izaugsme eirozonā šogad būs 4,3 %, savukārt nākamgad tā sasniegs 4,4 %. Tas ir ievērojams izaugsmes perspektīvu uzlabojums salīdzinājumā ar 2021. gada ziemas ekonomikas prognozi, ar kuru Komisija nāca klajā februārī. Izaugsmes tempi Eiropas Savienībā joprojām būs atšķirīgi, taču sagaidāms, ka līdz 2022. gada beigām ekonomika visās dalībvalstīs atkal sasniegs pirmskrīzes līmeni.

Ekonomikas izaugsme atsākas, jo pieaug vakcinācijas līmenis un tiek mīkstināti vīrusa izplatības apturēšanas pasākumi

Koronavīrusa pandēmija ir vēsturiska mēroga satricinājums Eiropas ekonomikai. 2020. gadā ES ekonomika saruka par 6,1 %, savukārt ekonomika eirozonā samazinājās par 6,6 %. Lai gan kopumā uzņēmumi un patērētāji ir pielāgojušies tam, lai labāk tiktu galā ar vīrusa izplatības apturēšanas pasākumiem, tomēr dažas nozares, piemēram, tūrisms un personu sniegti pakalpojumi, joprojām cieš krīzes rezultātā.

2021.gada maijs

Eiropas zaļais kurss: Eiropas Komisija vēlas panākt pilnīgi tīru gaisu, ūdeni un augsni

12.05.2021. Eiropas Komisija pieņēmusi ES Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plānu — vienu no galvenajiem Eiropas zaļā kursa elementiem, kas ir arī šā gada ES Zaļās nedēļas(link is external) galvenais temats. Tajā izklāstīts integrēts redzējums 2050. gadam — pasaule, kurā piesārņojums samazināts līdz līmenim, kas vairs nekaitē ne cilvēka veselībai, ne dabiskajām ekosistēmām, — un ceļvedis, kā to panākt. Plāns sasaista visas attiecīgās ES piesārņojuma apkarošanas un novēršanas rīcībpolitikas, īpašu uzsvaru liekot uz to, kā piesārņojuma problēmu risināt ar digitāliem līdzekļiem. Ir paredzēts izskatīt attiecīgos ES tiesību aktus, lai noskaidrotu, kādus aspektus ES tiesību akti vēl neaptver un kādos gadījumos šo juridisko saistību izpildei ir vajadzīga labāka īstenošana.
2021.gada maijs

Eirobarometra 94 Nacionālais ziņojums par Latviju

Eirobarometra 94 aptauja Latvijā notika no 2021. gada 12. februāra līdz 18. martam, un tās laikā tika aptaujāti 1037 Latvijas pilsoņi vecumā no 15 gadiem. Aptauju Latvijā veica vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija „Kantar”. „Eirobarometrs 94” ir trīsdesmit ceturtā „Eurobarometer Standard” aptauja, kopš Latvija ir kļuvusi par ES dalībvalsti. „Eurobarometer Standard” pētījums tiek veikts divas reizes gadā, un šīs aptaujas ietvaros tiek sekots līdzi pilsoņu viedoklim par dažādiem ES un tās dalībvalstu aktuāliem jautājumiem.

2021.gada maijs

2020. gada industriālās stratēģijas atjaunināšana: ceļā uz Eiropas atveseļošanu ar spēcīgāku vienoto tirgu

05.05.2021. Eiropas Komisija atjaunina ES industriālo stratēģiju, tādējādi nodrošinot, ka tās industriālās ieceres pilnībā ņem vērā Covid-19 krīzes radītos jaunos apstākļus un palīdz pāriet uz ilgtspējīgāku, digitālāku, izturētspējīgāku un globāli konkurētspējīgāku ekonomiku.

Atjauninātajā stratēģijā ir atkārtoti apstiprinātas prioritātes, kas izklāstītas 2020.gada marta paziņojumā, kurš tika publicēts dienu pirms PVO pasludināja Covid-19 par pandēmiju, un vienlaikus apkopota krīzes laikā gūtā pieredze, kas veicinās atveseļošanos un stiprinās ES atvērto stratēģisko autonomiju. Ierosināti jauni pasākumi, kuru mērķis ir stiprināt mūsu vienotā tirgus izturētspēju, jo īpaši krīzes laikā. Stratēģija palīdzēs labāk izprast galvenajās stratēģiskajās jomās pastāvošās atkarības un piedāvā instrumentus, ar kādiem tās var mazināt. Stratēģija iesaka jaunus pasākumus, kas vajadzīgi zaļās un digitālās pārejas paātrināšanai. Atjauninātā stratēģija turklāt ir atbilde uz aicinājumiem apzināt un uzraudzīt visas ES ekonomikas konkurētspējas galvenos rādītājus: tie ir vienotā tirgus integrācija, produktivitātes pieaugums, starptautiskā konkurētspēja, publiskās un privātās investīcijas un investīcijas pētniecībā un izstrādē.
2021.gada maijs

Koronavīruss – Eiropas Komisija ierosina atvieglot ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem uz ES

Eiropas Komisija 03.05.2021. ierosina dalībvalstīm atvieglot pašreizējos ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem uz Eiropas Savienību, lai ņemtu vērā vakcinācijas kampaņās gūto progresu un epidemioloģiskās situācijas attīstību visā pasaulē.
Komisija ierosina atļaut ieceļot Eiropas Savienībā nebūtisku iemeslu dēļ ne tikai visām personām no valstīm, kurās ir laba epidemioloģiskā situācija, bet arī visiem cilvēkiem, kas ir saņēmuši Eiropas Savienībā atļautas vakcīnas pēdējo ieteicamo devu. Šo tvērumu varētu paplašināt, aptverot arī vakcīnas, kas ir iekļautas PVO ārkārtas lietojuma sarakstā. Turklāt Komisija - atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai Eiropas Savienībā - ierosina paaugstināt ar jaunu Covid-19 gadījumu skaitu saistīto robežvērtību, kas tiek izmantota, lai noteiktu to valstu sarakstu, no kurām būtu jāatļauj visi ceļojumi. Tādējādi Komisija varētu paplašināt šo sarakstu.
2021.gada maijs

Eiropas veselības savienība: Komisija publicē atklātu sabiedrisko apspriešanu par Eiropas veselības datu telpu

03.05.2021. Eiropas Komisija publicēja atklātu sabiedrisko apspriešanu par Eiropas veselības datu telpu (EVDT), kas ir svarīga Eiropas veselības savienības daļa. EVDT mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes veselības aprūpi un samazināt nevienlīdzību, šim nolūkam pilnā mērā izmantojot digitālās veselības aprūpes iespējas. Tā veicinās veselības datu pieejamību profilakses, diagnostikas un ārstēšanas, pētniecības un inovācijas, kā arī politikas veidošanas un tiesību aktu vajadzībām. EVDT kodolu veidos personas tiesības būt noteicējam pār saviem veselības datiem. Atklātā apspriešana turpināsies līdz 2021. gada 26. jūlijam.
Šī sabiedriskā apspriešana ir galvenokārt par:
  • veselības datu piekļūstamību un izmantošanu veselības aprūpes nodrošināšanai, pētniecībai un inovācijai, politikas veidošanai un reglamentējošiem lēmumiem;
  • patiesa digitālo veselības pakalpojumu un produktu, to vidū inovatīvu pakalpojumu un produktu, vienotā tirgus veicināšanu.
Inovatīviem risinājumiem un digitālajām tehnoloģijām, tādām kā mākslīgais intelekts (MI), piemīt spēja pārveidot veselības aprūpes sistēmas. Tās kļūst ilgtspējīgākas, un cilvēku veselība uzlabojas. Lai šīs tehnoloģijas izstrādātu, pētniekiem un novatoriem ir nepieciešama droša piekļuve būtiskam veselības datu apjomam.

2021.gada maijs

Darbu visā Latvijā sāk jauni EUROPE DIRECT centri

1. maijā, visā Eiropā darbu uzsāk vairāk nekā 420 EUROPE DIRECT centri. Latvijā daļa no centriem līdzīgus pienākumus ir pildījuši jau daudzu gadu garumā un daļa būs jaunpienācēji. Centru darbības ilgums plānots līdz 2025. gadam. Europe Direct centri darbosies šādās pilsētās: Gulbenē ar filiālēm Madonā un Alūksnē, Rēzeknē, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Cēsīs un Valmierā.
Latvijā strādājošo EUROPE DIRECT centru kontaktinformācija atrodama šeit: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/latvia_lv
2021.gada maijs

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākošā >>

arhīvs: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.